МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.09.17
Үйлдвэр, Хөдөө Аж Ахуй, Хүнс

"Шинэ хөдөө - Хөвсгөл" дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ

Хөвсгөл аймагт улсын төсвийн 500 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Шинэ хөдөө, Хөвсгөл дэд хөтөлбөр хэрэгжиж эхэллээ.

ШИНЭ МЭДЭЭ