http 71
Хууль Төлөв
1.

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай

2.

Түр хороо байгуулах тухай

3.

Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай

4.

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль

5.

Коронавируст халдвар /Ковид-19/ цар тахлын улмаас эдийн засагт үүссэн хүндрэл, бэрхшээлийг бууруулах, бизнес эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг хадгалах зорилгоор авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тух