МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2019.11.22
Харилцаа холбоо, Мэдээллийн технологи

Иргэд орон зай, цаг хугацааг үл харгалзан бүртгэлийн үйлчилгээг цахимаар авдаг болсон

Бүртгэлийн байгуулгын суурь тогтолцоо байгуулагдаад 79 жил болж байгаа боловч 10 жилийн өмнө УБЕГазар байгуулагдсан.

УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар: Иргэнтэй холбоотой бүртгэлүүд салангид бүртгэгддэг байсан. Үүнийг нэгтгэж бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгосон.

ШИНЭ МЭДЭЭ