http 203

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН

2021.06.25
Зам, Тээвэр

Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлд 100км товч, хатуу хучилттай зам барина

Улаанбаатар-Шар хөтөл-Эрдэнэт чиглэлд 100км товч, хатуу хучилттай зам барина.

ШИНЭ МЭДЭЭ