Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай

Нэмэлт өөрчлөлт (НӨАТ-ын босгыг 200 сая төгрөг болгох)
Өргөн барьсан: 2013-03-07
НӨАТ төлөх босго дүнг 200 сая болгосноор аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих боломжтой

Байр суурь

Бусад