2022.03.14

Төрийн өмчит компаниудын засаглалыг ил тод болгоно

Төрийн өмчийн байгуулгууд нээлттэй байгууллага болно.