Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай

Бие даасан хууль (Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн институтийн эрх зүйн статус, эрх ямба, дархан эрхийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Даян дэлхий ногоон хөгжлийн институт хоорондын хэлэлцээр)
Өргөн барьсан: 2021-03-19
Даян дэлхий ногоон хөгжлийн институт, Монгол Улсын Засгийн газар хооронд хэлэлцээр байгуулна

Байр суурь

Бусад